Porovnat
Uživatelské menu

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., se sídlem Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 1559109, DIČ CZ699007032, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56130 (dále také jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobu jako ubytovaným (dále také jen „zákazník“), jejichž předmětem je poskytování pobytu v loveckých chatách vlastněných poskytovatelem a dále poskytování služeb, které s pobytem souvisejí.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny pobyty na chatách spravovaných poskytovatelem. Odchylná ujednání daná smlouvou mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek

Právní vztahy vzniklé mezi poskytovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká po uhrazení zálohové faktury zákazníkem (zaslání zálohové faktury zároveň slouží jako potvrzení objednávky) zaslané poskytovatelem na e-mailovou adresu, kterou zákazník označí v objednávce učiněné prostřednictvím formuláře na e-shopu poskytovatele. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek, zejména s cenou, platebními a storno podmínkami ubytování a tyto podmínky akceptuje. Pro vzájemnou komunikaci mezi poskytovatelem a zákazníkem se sjednává elektronická (e-mailová) forma komunikace. Oznámení doručená e-mailem budou uznávána jako platná písemná oznámení.

Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušili v minulosti uzavřenou smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.

3. Cena pobytu

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v zálohové faktuře zaslané poskytovatelem zákazníkovi. V případě požadavku na jakoukoli slevu (uplatnění dárkového poukazu) je zákazník povinen uvést tuto skutečnost do poznámky při vyplňování objednávkového formuláře. Cena pobytu nezahrnuje poplatek z pobytu. Informace o výši poplatku je uvedena na webu poskytovatele, stejně jako v potvrzení objednávky.

4. Platební podmínky

Zákazník je povinen zaplatit cenu pobytu a poplatek z pobytu dle pokynů uvedených v zálohové faktuře, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení zálohové faktury na e-mail zákazníka uvedený v objednávce pobytu. Úhradou zálohové faktury se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele. V případě, že zákazník zálohovou fakturu ve stanovené lhůtě neuhradí, nedojde k uzavření smlouvy a objednávka zákazníka pozbude platnosti. O této skutečnosti bude zákazník informován.

Jakmile poskytovatel obdrží částku za pobyt na lovecké chatě na bankovní účet, zašle na e-mail uvedený v zákaznické objednávce daňový doklad k obdržené platbě. Po uskutečnění pobytu zašle poskytovatel na stejný e-mail konečnou vyúčtovací fakturu.

5. Změny

Dojde-li z objektivních důvodů před zahájením pobytu ke změně podstatných podmínek, může být zákazníkovi navržena jejich změna. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.
V případě, že zákazník chce změnit termín pobytu, je povinen původní termín zrušit a provést novou rezervaci. 

6. Zrušení pobytu

Zákazník je oprávněn od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to písemným odstoupením od smlouvy zaslaným na e-mail poskytovatele uvedený v potvrzení objednávky. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení odstoupení od smlouvy na e-mail poskytovatele.

Zákazník je povinen uhradit poskytovateli storno poplatek, odstoupí-li od smlouvy. Výše storno poplatku je následující:

• 31 a více dnů před 1. dnem pobytu ..... 0 %

• 30 až 15 dnů před 1. dnem pobytu ..... 50 % z ceny pobytu

• 14 dnů až 1 den před 1. dnem pobytu nebo nenastoupení na pobyt ..... 100 % z ceny pobytu

Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb, a to včetně daně z přidané hodnoty.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně poskytovatele nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny pobytu ani její poměrné části.

7. Nástup a realizace pobytu

Nejpozději 4 pracovní dny před plánovaným pobytem je zákazník povinen kontaktovat správce chaty pro obdržení zbývajících pokynů k uskutečnění pobytu. Kontakt na správce chaty je uveden na webu poskytovatele u každé jednotlivé chaty zvlášť.

8. Ochrana osobních údajů

Společnost Arcibiskupské lesy a statky s.r.o., IČO: 01559109, se sídlem Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček jakožto správce, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Za účelem plnění smlouvy jsou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníků: (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště, datum narození, číslo průkazu totožnosti, IP adresa, cookies) a to na základě oprávněného zájmu poskytovatele. Poskytovatel shromažďuje osobní údaje zákazníka a hostů za účelem realizace objednávek, rezervací, plnění povinností ze smluv týkajících se nabízených služeb a plnění povinnosti registrace hostů pro výpočet výše místního poplatku z pobytu, a to po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb.

Osobní údaje bude poskytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných poskytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem a prohlašuje, že je zmocněn udělit a uděluje tento souhlas rovněž i za všechny osoby účastnící se pobytu. Poskytovatel je však dle § 43 odst. 3 písm. a), b) a e) zákona o zpracování osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka i bez jeho souhlasu.

Domnívá-li se zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny pobyty uvedené na webu poskytovatele a vstupují v platnost dne 21. 6. 2023. s účinností na pobyty s nástupem po 21. 6. 2023  Neplatnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo vybrat kupujícího na základě stanovených kritérií prodávajícím. Nebudou-li taková kritéria stanovena, pak prodávající vybere kupujícího, jehož poptávka nejlépe odpovídá potřebám prodávajícího.


Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

Rezervované noci

Údaje rezervovaných osob

Osoba objednávajícího

vyplňují jen osoby starší 18 let

Jméno
Příjmení
Ulice
Město
PSČ
Datum narození
Číslo občanského průkazu
RZ vozidel (max. 3)